Powered by Smartsupp

 POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

 

§1

[informacje ogólne]

1. Strona internetowa (dalej: „Strona Internetowa”) jest administrowana przez LAPARO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu ul. Wilcza 25C, 50-429 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000595136, NIP: 8971818380, adres e-mail: office@laparo.pl (dalej: „Administrator”).

2. W przypadku korzystania ze Strony Internetowej mogą być zbierane i wykorzystywane dane użytkowników Strony Internetowej (dalej: „Użytkownicy”), w tym dane osobowe. 

3. Dane Użytkowników mogą być zbierane w wyniku: ich dobrowolnego podania przez Użytkowników (np. przy wypełnianiu formularza kontaktowego, zapisywaniu się na newsletter, składaniu zamówienia) oraz stosowania plików cookies – zarówno własnych jak i pochodzących od podmiotów zewnętrznych.

4. Zbierane mogą być ponadto informacje o adresie IP Użytkownika, czasie nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi, adresie strony internetowej, z której Użytkownik został przekierowany do Strony Internetowej oraz rodzaju oprogramowania, z którego korzysta Użytkownik (rodzaju systemu operacyjnego i rodzaju przeglądarki). Informacje te są wykorzystywane dla celów administrowania Stroną Internetową oraz tworzenia statystyk i analiz.

5. Administrator dba o prawidłowe zabezpieczenie danych Użytkowników poprzez stosowanie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych. 

6. Bezpieczeństwo danych osobowych w trakcie przesyłu zapewnia stosowany przez Administratora protokół transmisji SSL. Protokół koduje dane przed ich wysłaniem z przeglądarki Użytkownika i dekoduje po bezpiecznym dotarciu na serwer Strony Internetowej.

§2

[dane osobowe]

[administrator danych osobowych]

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest LAPARO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu ul. Wilcza 25C, 50-429 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000595136, NIP: 8971818380, adres e-mail: office@laparo.pl.

[źródło danych]

1. Administrator może pozyskać dane osobowe od osób, których te dane dotyczą, ale również z mediów społecznościowych i portali, w których osoba, której dane dotyczą wchodziła w interakcje z profilami Administratorami.

[cele przetwarzania]

1. Administrator za pośrednictwem Strony Internetowej może przetwarzać dane osobowe w celach takich jak: 

1.1 zawarcie i realizacja umowy, o której mowa w regulaminie Sklepu Internetowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

1.2 wysyłanie newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgody Użytkownika na przesyłanie mu newslettera; zgoda jest wyrażona przez podanie adresu e-mail i kliknięcie przycisku potwierdzającego zapisanie się do newslettera;

1.3 skontaktowanie się z Użytkownikiem, jeśli ten napisał do Administratora wiadomość (wypełnił formularz kontaktowy lub skorzystał z dostępnych funkcjonalności np. chatbota) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; interesem takim jest skontaktowanie się z Użytkownikiem;

1.4 prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; interesem takim jest promowanie produktów i usług Administratora;

1.5 statystyki i analizy zachowań Użytkowników na Stronie Internetowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; interesem takim jest dokonywanie ustaleń dotyczących korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej w celu jej optymalizacji do potrzeb tych Użytkowników.

[odbiorcy danych]

1. Administrator może udostępnić dane osobowe swoim podwykonawcom (podmiotom, z usług których korzysta przy przetwarzaniu) takim jak: 

1.1 dostawcy usług, aplikacji i narzędzi informatycznych (np. hostingodawcy, firmy świadczące usługi programistyczne);

1.2 dostawcy usług służących do zbiorczego wysyłania wiadomości e-mail; 

1.3 dostawcy narzędzi do prowadzenia marketingu (np. dostawcy chatbotów); 

1.4 dostawcy narzędzi do zarządzania przedsiębiorstwem Administratora (np. dostawcy systemów CRM);

1.5 dostawcy oprogramowania do obsługi Sklepu Internetowego (np. programów do rozliczania zamówień); 

1.6 dostawcy narzędzi do analizowania zachowań Użytkowników na Stronie Internetowej;

1.7 podmioty świadczące usługi reklamowe i marketingowe;

1.8 podmioty świadczące usługi księgowe;

1.9 doradcy prawni i podatkowi. 

2. Dane osobowe mogą być także udostępnione następującym, konkretnym podmiotom:

2.1 Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii – dostawca usługi związanej z wyświetlaniem Użytkownikom reklam – Facebook Pixel, w zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane na potrzeby świadczenia usług dopasowania, pomiaru i analizy (np. w celu dostarczania Administratorowi analiz i raportów dotyczących kampanii);

2.2 Google LLC z siedzibą w USA oraz Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii – dostawcy usług Google, takich jak: 

2.3 Google Analytics – narzędzie do analizowania Strony Internetowej;

2.4 Google Ads – usługa związana z wyświetlaniem Użytkownikom reklam;

2.5 The Rocket Science Group LLC z siedzibą w USA – dostawca usługi Mailchimp służącej do wysyłki maili (w tym newslettera).

3. W odniesieniu do danych osobowych zawartych w danych zdarzeń dotyczących działań osób w witrynach internetowych i aplikacjach Użytkownika, które integrują narzędzia biznesowe Facebooka, dla których przetwarzania Administrator i Facebook wspólnie określają środki i cele, Administrator i Facebook Ireland są współadministratorami danych osobowych zgodnie z art. 26 RODO. Więcej informacji można znaleźć pod tym linkiem: https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools_jointprocessing

4. Administrator może udostępnić dane osobowe także podmiotom biorącym udział w wykonaniu umowy, o której mowa w Regulaminie Sklepu Internetowego, a w szczególności: 

4.1 kurierom dostarczającym produkty;

4.2 podmiotom obsługującym płatności elektroniczne. 

[przekazywanie danych poza EOG]

1. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy za wyjątkiem korzystania z usług następujących podmiotów:

1.1 Google LLC;

1.2 The Rocket Science Group LLC;

1.3 Facebook Ireland Ltd.

W przypadku Google LLC, The Rocket Science Group LLC oraz Facebook Ireland Ltd. następuje transfer danych do USA. Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych (art. 46 ust. 2 RODO).

Tekst standardowych klauzul umownych Google jest dostępny pod tym linkiem: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/mccs/.

Tekst umowy powierzenia przetwarzania danych zawartej z The Rocket Science Group LLC wraz z informacją o standardowych klauzulach umownych jest dostępny pod tym linkiem: https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/.

Informacje na temat przekazywania danych do USA przez Facebook Ireland Ltd. wraz z informacją o standardowych klauzulach umownych są dostępne pod tym linkiem: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum

 [czas przetwarzania]

1. Dane osobowe przetwarzane w celu:

1.1 zawarcia i realizacji umowy, o której mowa w regulaminie Sklepu Internetowego – są przechowywane przez okres potrzebny do przedawnienia roszczeń, które mogą wynikać z tej umowy;

1.2 wysyłanie Użytkownikowi newslettera – są przechowywane do momentu cofnięcia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie newslettera;

1.3 skontaktowania się z Użytkownikiem – są przechowywane przez okres 3 lat od dnia ich zebrania;

1.4 prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora – są przechowywane do momentu: 

  • zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą; w takim przypadku dane będą przechowywane do momentu istnienia takich ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, lub 
  • cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowej lub na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego;

1.5 statystyki i analizy zachowań Użytkowników na Stronie Internetowej – przetwarzane są przez okres 3 lat od dnia ich zebrania.

 

[prawa Użytkowników]

1. Użytkownikowi, którego dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

1.1 prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;

1.2 prawo do sprostowania danych osobowych;

1.3 prawo do usunięcia danych osobowych;

1.4 prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

1.5 prawo do przeniesienia danych osobowych; 

1.6 prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

1.7 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

2. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik, którego dane dotyczą ma również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

3. Prawo do cofnięcia zgody dotyczy również zgody na otrzymywanie informacji handlowej i zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego. 

3.1 W celu wykonania swoich praw Użytkownicy, których dane dotyczą, mogą skontaktować się z Administratorem. 

3.2 Użytkownik może zwrócić się do Administratora również w celu uzyskania informacji na temat tego, dlaczego Administrator uznał, że może przetwarzać dane osobowe Użytkownika na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.

[dobrowolne podanie danych]

1. Podanie danych osobowych przy korzystaniu ze Strony Internetowej jest dobrowolne. Jeśli Użytkownik ich nie poda nie będzie jednak możliwe zawarcie umowy z Użytkownikiem, skontaktowanie się z nim, przesyłanie mu ofert lub przesyłanie mu newslettera. 

[zautomatyzowane podejmowanie decyzji]

2. Administrator nie podejmuje wobec Użytkowników decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołują wobec Użytkowników skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nich wpływają.

§3

[pliki cookies]

1. W ramach działalności Strony Internetowej wykorzystywane są pliki cookies zapisywane w urządzeniach końcowych Użytkowników. Przez wykorzystywanie plików cookies należy rozumieć ich przechowywanie i uzyskiwanie do nich dostępu przez Administratora.

2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, treść (np. identyfikatory akcji) oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 

3.1 dostosowania zawartości Strony Internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę Internetową, dostosowując ją do jego potrzeb i preferencji;

3.2 dostosowania reklam wyświetlanych Użytkownikowi do jego preferencji;

3.3 tworzenia statystyk i analiz dotyczących korzystania ze Strony Internetowej. 

4. W ramach Strony Internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies, session storage) oraz „stałe” (persistent cookies, local storage). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wygaśnięcia sesji (np. opuszczenia Strony Internetowej, usunięcia ich przez Użytkownika, lub wyłączenia oprogramowania). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. Wykorzystywanie plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu. 

6. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych dopuszczają zwykle zapisywanie plików cookies w urządzeniach końcowych użytkowników stron internetowych. Ustawienia te mogą jednak zostać zmienione przez Użytkownika. 

7. Użytkownik ma możliwość określenia warunków wykorzystywania plików cookies za pomocą ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej) zainstalowanego na jego urządzeniu końcowym. 

8. Użytkownik ma również możliwość zmiany ustawionych warunków wykorzystywania plików cookies. Zmiana może polegać na częściowym lub całkowitym ograniczeniu możliwości zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. 

9. Zablokowanie ciasteczek lub ich usunięcie może powodować utrudnienia w korzystaniu ze Strony Internetowej, np. dlatego, że niektóre jej opcje nie będą dla dostępne dla Użytkownika.

10. Administrator informuje, że zgodnie z przepisami ustawy prawo telekomunikacyjne, zgoda użytkownika końcowego na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika końcowego może być wyrażona przez użytkownika również za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu końcowym. W przypadku zatem gdyby użytkownik nie chciał wyrazić takiej zgody, powinien dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej. 

11. Szczegółowe informacje w zakresie zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oraz ich usunięcia uzyskać można na oficjalnej stronie internetowej konkretnej przeglądarki. W szczególności powyższe informacje można znaleźć pod następującymi adresami stron internetowych:

11.1 przeglądarka Firefox;

11.2 przeglądarka Chrome;

11.3 przeglądarka Microsoft Edge;

11.4 przeglądarka Opera;

11.5 przeglądarka Safari.

§4

[narzędzia wykorzystywane na Stronie Internetowej]

1. Administrator w ramach Strony Internetowej korzysta z narzędzi informatycznych dostarczanych przez podmioty zewnętrzne. Korzystanie z tych narzędzi może wiązać się z korzystaniem z plików cookies tych podmiotów. 

[narzędzia Google]

2. Administrator korzysta na Stronie Internetowej z narzędzi dostarczanych przez Google:

2.1 Google Analytics,

2.2 Google Ads,

3. Dzięki korzystaniu z cookies, Google Analytics analizuje ruch i sposób w jaki Użytkownicy poruszają się po Stronie Internetowej. 

Administrator wykorzystuje dane zbierane przez Google Analytics do remakretingu/retargetingu, raportowania wyświetleń w sieci reklamowej Google oraz do analizy danych demograficznych i zainteresowań Użytkowników. 

Administrator może ustalić słowa kluczowe, reklamy, grupy reklam i kampanie, które najskuteczniej przyciągają klientów. 

Administrator może obserwować również aktywność na Stronie Internetowej: przewijanie strony, kopiowanie jej elementów, czas aktywności danego użytkownika i inne zdarzenia. 

Wszystkie te dane zbierane są anonimowo. Umożliwia to mechanizm anonimizacji nr IP użytkownika.

Użytkownicy mogą zapobiec wykorzystywaniu swoich danych w Google Analytics. Więcej informacji o tym jak można to zrobić znajduje się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

4. Google Ads służy do wyświetlania Użytkownikowi odpowiednich reklam. Ciasteczka zostają umieszczone na urządzeniu Użytkownika w celu zapamiętania stron, które ten odwiedza. 

Na podstawie zebranych informacji wyświetlane są spersonalizowane pod Użytkownika reklamy na przeglądanych przez niego stronach. 

Administrator może zlecać reklamy do wybranych przez niego odbiorców, np. do wszystkich osób, które odwiedziły Stronę Internetową w ciągu 7 dni.

Administrator reklamy zleca na podstawie zbiorczych kryteriów, np. do określonych grup docelowych, nigdy do konkretnego Użytkownika.

Ustawienia dotyczące personalizowania reklam w usługach Google można zmienić pod tym linkiem: https://adssettings.google.com/

5. Polityka prywatności Google jest dostępna pod tym linkiem: https://policies.google.com/privacy

6. Google może przekazywać dane osobom trzecim. Na temat korzystania z plików cookies przez Google więcej informacji można znaleźć pod tym linkiem: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl&gl=pl. 

[narzędzia biznesowe Facebooka]

1. Administrator korzysta z narzędzi biznesowych dostarczanych przez Facebook’a, w tym z Facebook Pixel, które służy do działań marketingowych. 

2. Facebook Pixel „śledzi” odwiedziny i zachowania Użytkowników poruszających się po Stronie Internetowej. Dzięki temu można do nich kierować dostosowane do nich reklamy (remarketing/retargeting).

3. Administrator otrzymuje od Facebooka jedynie dane statystyczne, bez odniesienia do konkretnych Użytkowników. W ten sposób Administrator sprawdza skuteczność reklam na Facebooku i Instagramie, bada rynek i prowadzi własne statystyki. 

4. Dane z Facebook Pixel Administrator zbiera jedynie do analiz statystycznych, a reklamy zleca jedynie na podstawie zbiorczych kryteriów, nigdy do konkretnego użytkownika.

5. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych na portalu Facebook, znajduje się pod tym linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation, a na portalu Instagram znajduje się pod tym linkiem:  https://help.instagram.com/155833707900388.

 [Hotjar]

1. Administrator może korzystać na Stronie Internetowej z narzędzia Hotjar dostarczanego przez Hotjar Limited. 

2. Celem tego narzędzia jest analizowanie zachowania Użytkownika podczas korzystania przez niego ze Strony Internetowej. Hotjar rejestruje sposób poruszania się Użytkownika po Stronie Internetowej (w tym np. nawigację czy ruch kursora). Administrator nie pozyskuje jednak za pomocą tego narzędzia żadnych innych danych Użytkownika. Narzędzie to jest używane przez Administratora jedynie w celu analizowania i optymalizacji funkcjonowania Strony Internetowej. 

3. Więcej informacji na temat polityki prywatności Hotjar można znaleźć pod tym linkiem: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/.

4. Istnieje również możliwość wyłączenia przez danego Użytkownika możliwości analizowania jego zachowania na Stronie Internetowej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod linkiem: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out. 

[media społecznościowe]

1. Administrator korzysta na Stronie Internetowej z kodów związanego z serwisami społecznościowymi LinkedIN, YouTube, Facebook, Instagram oraz Twitter. 

2. Przeglądarka Użytkownika może nawiązać połączenie z odpowiednim serwisem społecznościowym i przekazać informacje o odwiedzeniu Strony Internetowej. 

3. Szczegóły na temat przetwarzania danych przez serwisy społecznościowe LinkedIN znajdują się w ich politykach prywatności.

 

 

 

 

UMÓW SIĘ NA DEMO